ATARA by Reuth Shemesh. Kampnagel - K3. Hamburg. 2019